EXTENSIÓN DE CONVOCATORIA Nmujayu nmëëtnakyojtsumjata nmëëtnamyaaytükumjata. Diálogos y perspectivas actuales sobre la investigación desde los pueblos indígenas

Iberoforum, Revista de Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana juu’ Nëviinm jyä’ä, mëët Colectivo Mixe (Colmix)

VOMÖJKTUP YAXMÖJKTUP

mujayuta pënjaty ixtitup ixpëjktup; pënjaty myëëtnëjkxtup myëëtvinpäjtup naax kajpün; pënjaty juu’ vyinmaaytup pyayo’ytup; pënjaty ixpükta, ixpëjkpata, yak’ixpëjkpata; pën naaytum töönp uk tönmöjkpata; miitsta myakvomöjktup myakyaxmöjktup jats ki xpëmta mja’ata ensayos, artículos, ensayos fotográficos, töönk jöma mujayu yak’amotutüva tijatye’e yaknëjavavaamp uk jöma yak’ajaynajxp viink ayöök; jats ki xkäxta, jats tö’kmuk ki nyak’o’yimta ki nyakpaatimta tö’k nëk juu’ xëpätup axjö’n:

 

Nmujayu nmëëtnakyojtsumjata nmëëtnamyaaytükumjata.

Diálogos y perspectivas actuales sobre la investigación desde los pueblos indígenas

 

Colectivo Mixe (Colmix) tsyëjkp jats nmujayu nmëëtnamyaaytükkumjatat nnakyojtsumjatat ve’emts kyä’x’ukva’anüt vintsojaty ixyam nvinma’yünamta npayo’yünamta. Oy yaknejava jats ka’a yë vinma’yün payo’yün tyëjkikëjxkoot jöma titijta “teorizaciones académicas”, nika’ava koojyi yakjakyo’ot. Ki jyave’ematse’e, ëëtstse’e nvinma’yün xjanüümjip jats pën namyaaytükjitupe’e nmujayuamta juu’ y’ixtitup pyavittup tsyëjx jats vintso juu’, tönuptsjave’e kix ve’eme’e nyekä’xnatëkat juu’jaty uk vintsove’e ixyam vyinma’yünta pyayo’yünta jäp kajpünjëëtp. Ax ve’emtse’e apëëmtuka n’itumtat vintso yakvinkuva’akat juu’jaty mäjtsp ketaakp. Nayve’em yë’ë työönpat jats kepvëjxkm kyotsjüt juu’jaty yam ntö’numtup.

Tsö’öx jats nmujayuamta nyaaktëkajatat mëj ixpëjküntëjk jöma tine’ixpëkatat tsyëjxkëjx juu’jaty tijaty, ki jyave’ema nema’yi’atëëtstup üü’m n’ixpejkpata juu’ yë’ë pyanëjkxtup (ki jyaka’a natyukxëëjata “investigadores”), työöntuptse’e pën vinxüp y’o’yüxjata jäm nyaax kyajpün, ukpu titukpuvinmayta titukpayo’oyta jä këts jöma tiyaktönta juu’jaty y’ixitup nyeja’vitup. Jä’äme’e yë nëk nyëjavavampy juu’jaty vintsojaty jyatkata työnta jä nmujayuamta ku tinejavava’anta tsyëjxkëjx juu’ tyunjü jyatyjü jats ku tivinmayta tipayo’oyta tijave’e jä ciencia: ¿Vintso nyayjavaja nmujayuamta ku tyëkata jäm ixpëjküntëjkjootm uk timëëttönta jayuta juu’ jäm tööntup? ¿Vintso üü’m njayu tivinkuva’aka yakkutöjkün ku oy ti’ix tinejava jats ka’a jäm tiyakvinkopkata juu’ve’e nmujayu këts, jats ka’a y’akijpxa vintso yak’ix yakmukëts? ¿Vintsove’e nyamyukjü nyapyanüjkxü jööntykün kajpünküjx mëët jä ixpëjkün payo’yün? ¿Tunum jäve’e jä ixpëjkün payo’yün kyajpünküjx? ¿Pëne’e myooyp vyaanjip juu’jaty pyaatyp? ¿Vintso jayu ti’ix juu’jaty tyuunp? ¿Ti aa ayöök yaktuump? ¿Vintso juu’ tiyak’oya jats kyäjpün tyo’nüxjüt juu’ y’ixpüjkp jats ka’a jä viink jayu? ¿Tunumne’e jats kyajpünküjxji tipanëjkxüt jä ixpëjkün payo’yün?

Va’ajts tsö’öx yakpaa’tüt it jöma namyaaytükumjatat üü’mta pënjaty nejavava’numtup tsyëjx jats vintsojaty juu’. Yakvinmotuptse’e yë’ë kix jä amaaxün jayu pënjaty nye’ixpëjkitup nmujayuamta ka’atsjave’e nyatyijü nyayjavaja üü’m nmujayuamta.  Jatö’k viin, jä jayuta pën mëj ixpëjküntëjkjootm tööntup ka’ats jä’ä tivinmapyëkta jats nyëmëjitup üü’m nmujayu uk nejöm jä jyöntykinta. Jä’ätse’e jayaktsojkp jats juu’ ki tyiküts.

Ax kum ayöök jayutse’e tööntup yë Colmix mëët, jats jä’ä këjxtse’e yë vyinma’yün, paatytse’e titsokta jats ki jyäpa ki nyeka’xnatëka jä yamit ayöök jayu vyinma’yün pyayo’yün, jats nayveempa ki tümëëtnamyaaytükjata jatö’k kajpünta juu’ temünaat uk jekum. Nayve’em ëëtse’e nvinma’yün xnüümja jats pën tijaty jä amaaxün jayu nyeja’vip pyayo’yp jats kajä’ä jyapjave’e jyä’äta, kix yë it naxviin nejöm üü’mta yë’ëve’e njä’ämta, jats nvinmajtsumtupe’e jats n’iximtat nneja’vimtat nvinmotumöjkumtat tö’kë’ëji. Paaty ëëts n’amotu jä nëk juu’jaty üü’m njayu ti tüja’ata, ki tüjakakotsta jäp juu’ yaktijp “pueblos indígenas”.

            Yë’ëtse’e myaktukneja’vitup ax yak’a’ixptse’e jä töönk jöma xkotstat xja’atat:

 

 • Töönk jöma yak’ixta tsyëjxkëjx juu’, ciencias jats nmujayuamta
 • Tö’kmuk tö’k jatö’k neja’vin
 • Aa ayöök nyepëëmtüka, nye’ixpëjkün jats vintso aa ayöök tyun
 • Naax kajpün y’ixpëjkün jats nepëëmtuka vintso jyäpat ixpëjkün
 • Oy jööntykün tsotsüpëjkün, ni’kx kopk y’ix’ijtün jats vintso ntë’ëxtëjkimta uk nyaa’tyëjkimta këts
 • Vintso të’ëxtëjk y’o’yünkëjx nyay’amökajata
 • Vintsojaty tsöj këts nyeka’xnatëka jats vintso ka’ama’yün yakja’a yakpüm yakkëts
 • Nmujayu myaaytükta uk juu’ jyaaytup
 • Vintso jayu nyavyinmotujü nyayjavaja; vintso naax kajpün kyutöjkün; kutöönk; jats vintso jayu nyay’amökaja ku y’o’yün ti’ixta
 • Ja’anëk jats juu’jaty yam jayu yaktuump jöma ixpëjkün këts yaknejava
 • Köö’ya; üv xu’ux; akä’äxa; ki jyatii ki jyapëna tivinmotu, tivinjava, tivinjööntyka; jats nejöm juu’ xyakvinxo’numtup
 • Nampëëmtük juu’ aa ayöök yakva’kxtükp jats vintso jayu tiputëkata jöma tsyëkjü
 • Pava’nün kutöjkün, vintso kutöönk tiyak’oya tiyakpaata juu’jaty kekjä’ä tukketaakjup
 • Vintso yaknë’ixpëka naax kajpün jats vintso yakkuva’any
 • Ku kajpün yakmasë’ëk jats viinktso jayu mayviin nyamyöjkjinü; pën jats vintso jayu nyayjavaja nyatyijü

 

 

Pën pënjaty yë’ë työnuvaantup, o’yip jats titönüt:

Naaytum[1]

Nemäjtskjaty[2]

Nemayta[3]

 

Pën pën työönk kyäxuvaanpy, ve’emtse’e titönüt xö’n Lineamientos editoriales para autores, Políticas de sección jats jä Lista de comprobación vya’anta. Amaaxüntse’e yë nëk titsëk jats yakkäxüt, jats pën o’yip yakkäjxpat nmujayuam y’ayöök.

 

Xö’n jä Políticas de sección jats Código de ética Iberoforum jyä’ä tinepëëmtüka, ve’emtse’e yakkuy’ixüt yakkupyätüt juu’jaty töönk jä’yap.

 

Jä töönk juu’ kuvük tanup, yak’avanaptse’e xö’n jä Política de acceso abierto vya’any. Amaaxüntse’e yë nëk vya’kxtüküt, nayve’empa nmujayu y’ayöökam pën ve’em ti tükäxta. Ka’a Iberoforum nmujayu y’ayöökam tiyaknaxüt amaaxün; uk ka’avatse’e amaaxün tiyaknaxüt nmujayu y’ayöökam.

 

Pën yë nëk yak’o’yikëxup: Colectivo Mixe (Colmix)

Iberoforum vyintenipa: Emiliano Zolla Márquez 

Pën yë nëk vyijts’o’yikëxup: Cristina González García

 

Extensión de convocatoria: 5 de diciembre de 2022

 

Pën yë vomöjkün yaxmöjkün nëk ti tüyaknaxy ayöök: Delfina Libia Reyes Chávez jats León Guzmán Gómez

 

Pën pën nayjavyätuvaanjüp jäp OJS, jä revista.iberoforum@ibero.mx nyejayap

 

Lineamientos editoriales

Políticas de sección

Lista de comprobación

Código de ética

Política de acceso abierto

 

[1] “Las que han sido creadas por una sola persona” (LFDA, Ley Federal del Derecho de Autor, art. 4).

[2]  “De colaboración: Las que han sido creadas por varios autores” (LFDA, art. 4).

[3]  “Colectivas: Las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde en el conjunto con vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto realizado” (LFDA, art. 4).